Ämne Distribution

 • Spiken i kistan för Rate Parity?

  Anders Johansson Hotellen har länge varit irriterade på att de inte, på grund av villkoren i avtalen med OTA:erna, kan erbjuda sina gäster det lägsta priset på hotellets egen webbplats. Från hotellens perspektiv handlar det om att ha direktkontakt med gästen samt att minimera kostnaden för bokningen. Avtalen med OTA:erna innehåller i princip en klausul som säger att "hotellet inte får sälja hotellrummen till ett lägre pris i någon annan distributionskanal (inklusive bokningar direkt till hotellet). De stora hotellkedjorna i Sverige, bl.a. Scandic har genom att sätta press på OTA:erna fått igenom att de får sälja i alla fall vissa hotellrum till ett lägre pris på sina egna webbplatser än i OTA:erna. För hotell som inte tillhör någon av de stora kedjorna är det i princip omöjligt att få igenom den här typen av avtalsvillkor. Nu kanske hjälpen kommer från Konkurrensverket.

  Konkurrensverket motsvarigheter i bl.a. England och Tyskland har i princip förbjudit dessa avtalsvillkor och i dessa länder är det fritt fram för hotellen att sätta vilka priser de vill i olika distributionskanaler.

  Enligt Konkurrensverkets preliminära bedömning riskerar nuvarande avtal mellan OTA:erna och hotellen med avtalsvillkor om prisparitet att leda till en otillåten konkurrensbegränsning. Booking.com har erbjudit sig att göra en frivillig överenskommelse med Konkurrensverket som går ut på att villkoren om prisparitet tas bort gentemot andra OTA:er och andra distributionskanaler utom hotellets egna direktkanaler. Detta innebär i praktiken att hotellet inte får sälja sina hotellrum till ett lägre pris på sin egen webbplats, per telefon eller i receptionen än det pris som hotellrummet säljs för på Booking.com

  Bäst för konsumenten som betalar för hotellrummen är det om hotellen kan sälja sina hotellrum till ett lägre pris på sina egna webbplatser. Kostnaderna för distribution blir lägre vilket innebär att priserna kan hållas på en generellt lägre nivå än om hotellen tvingas betala provisioner på 15-30 % av rumspriset. Ju större andel av hotellrummen som säljs via dyra distributionskanaler, desto dyrare kommer hotellrummen att bli. Hotellen kommer helt enkelt att bli tvungna att höja priset på grund av högre kostnader.

  Om hotellen inte lämnar några synpunkter till Konkurrensverket senast den 30 januari 2015, så finns det risk för att Booking.com får igenom sin frivilliga överenskommelse och då kommer hotellen fortfarande inte att kunna sälja sina hotellrum till ett lägre pris på sina webbplatser, per telefon eller i receptionen.

  Läs mer på Konkurrensverkets webbplats och skicka in dina synpunkter.

 • Nästa steg inom revenue management

  Anders Johansson På HSMAI ROC var det många som talade om Total Revenue Management. Allt fler hotell och hotellkedjor börjar fundera på hur man ska utveckla arbetet med revenue management, men än så länge är det oklart vad begreppet egentligen innebär. Några områden börjar dock utkristalliseras som nästa steg i utvecklingen.

  Net revenue

  Idag ligger fokus på att maximera den totala logiintäkten, dvs. den bokförda logiintäkten som mer eller mindre är bruttologiintäkten med undantag av logiintäkter som säljs enligt den s.k. merchantmodellen som då bokförs netto. Jo, nog är det inkonsekvent alltid. Det nya är att man ska fokusera på nettologiintäkten, dvs. logiintäkt med avdrag för distributionskostnaden. Revenue Managern ska bedöma varje kanal utifrån nettointäkten istället för bruttointäkten. Härigenom blir det en bättre transparens och varje kanal bedöms utifrån vad den verkligen ger.

  Vilka är då distributionskostnaderna som ska dras bort från bruttointäkten? Det är samtliga rörliga distributionskostnader och provisioner som är direkt relaterade till bokningen. I förlängningen kan man även ta bort samtliga marknads- och försäljningskostnader för att få en ännu bättre jämförelse. Ett exempel är då att ta bort kostnaden för att t.ex. teckna företagsavtal. Nettot är i praktiken ännu lägre än det redan rabatterade priset eftersom en försäljningskostnad för att få själva avtalet ska reducera intäkten ytterligare.

  Genom att jämföra de verkliga nettointäkterna per segment/distributionskanal kommer revenue management att fatta bättre beslut som leder till ökad lönsamhet för hotellt. Det stora hindret är att systemen ännu inte innehåller funktioner för net revenue management.

  Ett fåtal amerikanska hotell börjar som sagt analysera nettologiintäkten. Här i Sverige är det ytterst få som konsekvent analyserar nettologiintäkten. Jag tror inte att detta blir verklighet förrän Benchmarking Alliance inför en benchmarking för Net Room Revenue, vilket de borde göra snarast med tydliga definitioner hur den ska beräknas.

  Möteslokaler

  Ännu mer ovanligt är revenue management på möten. Här pågår diskussioner, men de stora hindren är insamling av data, integration till andra system och brist på teknologi som ger stöd till ett aktivt arbete med revenue management. De stora systemleverantörerna har inte de funktioner som krävs för revenue management för möten.

  Här i Sverige har vi kommit lite längre tack vare Benchmarking Alliance som är igång med benchmarking för möten. Detta är ett steg i rätt riktning och de som vill öka sina mötesintäkter ska omgående börja jämföra sig med sina konkurrenter. Ju fler mötesanläggningar som börjar använda sig av benchmarking desto snabbare kommer mötesanläggningarna att kunna öka sina intäkter.

  För att komma vidare behövs teknologi som underlättar för revenue managern att även lägga in överiga intäkter som en parameter vid bedömning av prissättning av rum, möteslokaler och F&B.

  Ett enkelt råd från HSMAI ROC-konferensen är att inte bara analysera en grupp eller ett mötes uträngning av enskilda resenärer utan att värdera grupper/möten gentemot andra grupper/möten. Ofta finns det grupper/möten som är beredda att betala mer. Många hotell missar dessa för att man helt enkelt tar emot första bästa grupp/möte som kontaktar hotellet.

 • Sista chansen att boka lägsta pris idag. Spara 1000 kr

  Anders Johansson Idag är det sista chansen att få boka-tidigt-priset på 3900 kr för att delta på Hotel Market Seminars den 14 januari 2014.

  Visste du att det hotell som ligger etta på sin destination på Tripadvisor får nästan dubbelt så många besökare som hotellet på plats nummer två? Hur du hamnar högt får du veta på Hotel Market Seminars.

  Jag vill att du som är ägare, hotelldirektör eller hotellchef personligen deltar på Hotel Market Seminars och att du tar med dig några av dina medarbetare inom revenue management, distribution och sociala media. 

  Konkurrensen om gästerna är idag mycket hårdare än tidigare på grund av många nya hotell, fler distributionskanaler, recensioner som når ut över hela världen och transparenta erbjudanden och priser. Distributionskostnader skjuter i höjden för alla hotell, även de med kunskap om den nya digitala världen.

  För att lyckas behålla eller öka hotellets vinst måste ditt team lära sig att bli ännu bättre på att navigera i den digitala världen.

  Hotel Market Seminars får du genom rundabordsdiskussioner tips om hur du kan hålla distributionskostnaderna i schack. Du får du lära dig mer om hur du ska använda möjligheterna med sociala media för att få fler gäster att välja ditt hotell samt lyssna på hur andra har lyckats få gästerna att skriva bra recensioner om hotellet. Du får träffa många av de leverantörer som just nu har de mest intressanta lösningarna för att maximera intäkterna i ett hotell. För aktuell information om program och talare följ Hotel Market Seminars på Facebook.

  Konkurrensen är knivskarp, distributionskostnaderna skenar och gästerna talar om hotellen i sociala media. Börja det nya året med att ge ditt team en kunskapsinjektion i att bli ännu bättre på att navigera i den digitala världen. Här är länken till mer information och anmälan till Hotel Market Seminars den 14 januari 2014.

  Jag hoppas att du vill delta och att du tar med dig dina medarbetare.

 • Rate Parity snart förbjudet?

  Anders Johansson Allt fler myndigheter runt om i Europa uttalar sig om att Rate Parity är skadligt för konkurrensen. Nu senast har den franska ”Granskningsnämnden för affärsmetoder” (fritt översatt) uttalat sig och begärt lagstiftning mot Rate Parity i Frankrike. Rate Parity ska inte längre få finnas i avtalen, vilket innebär att hotellen fritt kan sätta sina priser i olika distributionskanaler inklusive priserna på sin egen webbplats.

  Glädjen från hotellen över den här typen av uttalanden visar tydligt hur lite de flesta hotell förstår av OTA:ernas roll och affärsmodeller. Hotellen älskar att få bokningar från OTA:erna men verkar numera se det som en rättighet snarare än en affärsuppgörelse som måste vara bra för båda parter. Hotellen, särskilt hotell som inte tillhör kedjor, anklagar OTA:erna för höga provisioner och i övrigt oskäliga avtalsvillkor för att få vara med i bokningskanalen. Många, särskilt de som beklagar sig över höga provisioner, har aldrig räknat på vad det kostar att utveckla den egna webbplatsen och driva trafik dit och konvertera besökarna till bokare.

  För att en OTA ska kunna sälja hotellrum måste de se till att skaffa kunder antingen genom att de har ett starkt varumärke eller är skickliga på sökmarknadsföring. Därefter ska de lyckas övertyga kunden om att faktiskt göra bokningen genom att de optimerar informationen om hotellet, recensioner från andra användare och är skickliga på att konvertera besökare till bokare. Allt detta kostar mycket pengar. OTA:erna spenderar enorma summor på marknadsföring (t.ex. TV-reklam i Sverige) för att få kunder och på utveckling av smarta sätt att få kunderna att boka. En OTA har flera gånger så hög konverteringsgrad än hotellen själva. Många hotell beklagar sig också över att OTA:ernas stora resurser gör det svårt att konkurrera om att hamna högt i sökresultaten och att få bokningar till hotellens egna webbplatser.

  En av utmaningarna i relationen mellan OTA:erna och hotellen är att få av de fristående hotellen inser hur svårt och dyrt det är att driva försäljning till hotellets egen webbplats och numera även mobila webbplatser och via sociala media. De flesta hotell, även små hotell, har idag en egen webbplats som i bästa fall kan beskrivas som väldigt enkel och därför helt enkelt inte ger så många bokningar. Det är mer av en slump att bokningen råkade göras på den egna webbplatsen än att det skedde för att hotellet är skicklig på konvertering. De flesta hotell har inte ens försökt öka antalet bokningar via den egna webbplatsen men ändå lyckats få några bokningar. Det är därför många har uppfattningen att det inte kostar något att få bokningar via den egna webbplatsen. Bara det finns en webbplats, så kommer bokningarna av sig självt är den gängse uppfattningen. Verkligheten är en helt annan. Ingen kommer någonsin att veta om att hotellet har en webbplats om den inte marknadsförs på rätt sätt. Detta är absolut inte gratis varken i arbetstid eller pengar.

  För hotellkedjorna är bilden en helt annan. De ska övertyga fastighetsägare om att deras varumärke har ett värde och måste därför med stora resurser säkerställa en stark närvaro på Internet. De konkurrerar direkt och ofta framgångsrikt med OTA:erna om kunderna. Ofta har de stora hotellkedjorna lyckats förhandla fram mer fördelaktiga provisionssatser och andra villkor. Ett exempel är Scandics nytecknade avtal med Expedia.

  Hotell som inte tillhör kedjorna har helt enkelt färre alternativ. De saknar kunskap om att synas och sälja på Internet och de har sällan de finansiella resurser som krävs för att driva trafik och bokningar via den egna webbplatsen. De har heller inte någon möjlighet att påverka villkoren som OTA:erna ställer för att tillhandahålla distribution och i slutändan bokningar till hotellen. Alla dessa hotell som använder en eller flera OTA:er för att distribuera sina hotellrum har frivilligt ingått en affärsuppgörelse som innebar god marknadsföring samt en färdig och väl fungerande distributionskanal. Bokningarna lät inte vänta på sig och många små hotell har lyckats nå ut till marknader som de aldrig någonsin skulle ha kunnat nå på egen hand. Nu när bokningarna blivit allt fler börjar dock många beklaga sig över de höga avgifterna och hoppas att branschorganisationer eller myndigheter ska lyckas få ner bokningsavgifterna. Om inte OTA:erna kan fortsätta att tjäna pengar finns det en risk att de istället för att kontraktera alla hotell istället väljer att bli partners med några få stora kedjor. Utbudet skulle räcka mer än väl för OTA:ernas kunder. De stora volymerna skulle fortfarande ge tillräckliga intäkter och de stora besparingarna på att slippa hantera en mängd små hotell skulle göra att resultatet fortfarande är tillfredsställande.

  Det kanske är bäst att tänka sig för innan branschorganisationer och myndigheter med sina beslut riskerar att förstöra möjligheten för små och medelstora hotell att distribuera sina hotellrum på ett effektivt sätt över i stort sett hela världen. Om OTA:erna inte längre ser någon lönsamhet i att distribuera små och medelstora hotell kommer brist på konkurrens verkligen att skada konsumenten.

  Rate Parity och andra aktuella frågor kommer att diskuteras den 14 januari 2014 på Hotel Market Seminars. Det är ingen hemlighet att jag är en av arrangörerna av dagen för att jag tycker att branschen ska hålla sig uppdaterad inom distribution och sociala media. 

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons