Annons

Föråldrade IT-system kostar miljarder

zoom Digital app för att hitta rätt Anders Johansson
Digital app för att hitta rätt Anders Johansson
Idag den 15 oktober kom en ny granskningsrapport från Riksrevisionen som visar att många statliga myndigheter har föråldrade IT-system. Besöksnäringen har liknande problem.
Annons

Många företag inom besöksnäringen har föråldrade verksamhetskritiska IT-system. En granskning tror jag skulle visa att varken Visita eller branschens företag arbetar effektivt med att komma tillrätta med de problem som föråldrade system medför. Här är Riksrevisionens slutsatser och rekommendation fritt översatt till besöksnäringen.

Ett IT-system som inte längre uppfyller verksamhetens krav på vad det behöver prestera definieras som föråldrat. Detta orsakar en rad problem bl.a. kring informationssäkerhet, produktivitet, tillförlitlighet som underlag för beslut samt i leveransen av gästupplevelser. Bristerna gäller alla eller en majoritet av systemen som används inom besöksnäringen. Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att omhänderta digitaliseringens möjligheter. I Visitas näringspolitiska program 2019-2022 prioriteras inte digitaliseringsfrågorna i branschen utan tas snarare upp som ett problem som kan påverka konkurrensen eller att någon annan (transportnäringen) ska optimera sina system genom digitalisering. Om inte digitaliseringen prioriteras redan nu kommer branschen att hamna rejält efter andra branscher och även många myndigheter.

Föråldrade system gör det svårt, eller till och med omöjligt, att utveckla nya tjänster eller förändra företagens verksamhetsprocesser. Därmed bromsas även branschens utveckling.

Visita har uppmärksammat digitaliseringen inom olika områden som indirekt kan ha haft positiva effekter på frågan om föråldrade IT-system, men inga åtgärder har riktats specifikt för att hjälpa branschens företag. Riksrevisionens granskning visar att ansvariga departement, och därmed regeringen, saknar tillräcklig kunskap om såväl förekomsten som konsekvenserna av föråldrade IT-system. Jag skulle tro att om Riksrevisionen gjorde en granskning av besöksnäringen skulle den visa på kunskapsbrister hos både Visita och branschens företag.

Riksrevisionens rapport är skrämmande läsning. Ett 60-tal myndigheter som tillsammans har IT-kostnader på 19 miljarder kronor om året har granskats. De föråldrade systemen innebär ett väsentligt effektivitetsproblem för staten och ett hinder för en fortsatt effektiv och säker digitalisering. Besöksnäringen har samma problem.

Turismen omsatte 337 miljarder kronor 2018. Enligt undersökningar i USA kommer företagen inom hotell- och restaurangbranschen (största andelen av turismen) att öka sina IT-investeringar nästa år till över de 4 % av försäljningen som varit en tumregel de senaste tio åren. Många företag inom besöksnäringen är underinvesterade inom IT-lösningar så 4 % för hela omsättningen är inte orimligt. För 2020 hamnar då branschens IT-investeringar på drygt 13 miljarder kronor för att branschen ska hålla jämna steg med utvecklingen. Dessutom finns ett investeringsbehov för att komma ikapp och byta ut många av de föråldrade systemen. Jag har dock svårt att se att branschen utan kunskap eller vägledning kommer att investera i IT-system i den utsträckning som krävs de närmaste åren.

Branschen har en stor utmaning med sina föråldrade IT-system och digitalisering. Jag skulle vilja rekommendera Visita att ta fram ett stöd som underlättar för företag inom besöksnäringen att arbeta effektivt med problem kring föråldrade IT-system och fortsatt digitalisering. Visita bör även ge lämplig aktör i uppdrag att följa och utvärdera området, för att säkerställa att det löpande samlas in kunskap om medlemmarnas förutsättningar och situation.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.