Annons

Många regler? Det här är vad som gäller

zoom Förbudet att servera alkohol från klockan 22 gäller till utgången av februari 2021.
Förbudet att servera alkohol från klockan 22 gäller till utgången av februari 2021.
NYHETER. Ytterligare restriktioner har klubbats igenom av regeringen – senast förbudet att servera alkohol på restauranger från klockan 22. Besöksliv bad Visitas chefsjurist Stefan Lundin svarar på frågor.
Annons

Igår beslutade regeringen om ett förbud mot alkoholservering efter kl 22 från och med den 20 november. Dessutom har det lagts ett förslag om att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ännu mer, det vill säga mer än vad som redan gäller, från och med den 24 november.

Vad innebär förbudet mot alkoholservering från kl 22?

– Det innebär att från och med den 20 november får ingen alkoholservering förekomma mellan kl 22 och kl 11, oavsett vilken serveringstid man har i sitt serveringstillstånd. All alkoholservering måste då upphöra före kl 22 och serveringsstället måste vara utrymt en halvtimme senare, alltså måste alla gäster ha lämnat serveringsstället senast kl 22.30. Det är möjligt att efter utrymningen öppna verksamheten igen med servering av alkoholfria alternativ.

Hur länge kommer detta att gälla?

– Förbudet gäller till utgången av februari 2021.

Finns det några undantag från förbudet?

– Undantag från förbudet gäller för servering via roomservice och minibar på hotellrum samt för servering på särskilda boenden. Sådan servering kan alltså fortsätta efter kl 22.

Vad är det som blir förbjudet att servera från kl 22?

– De produkter som omfattas av förbudet är spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat.

Gäller förbudet även vid servering till slutna sällskap?

– Ja, det gäller oavsett om det handlar om servering till allmänheten eller till olika former av slutna sällskap.

Vad innebär förslaget om begränsningar av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

– Det regeringen har föreslagit ska gälla från och med den 24 november 2020 är två förändringar i den förordning där detta regleras. För det första handlar det om deltagarbegränsningen eller ”publiktaket” vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som enligt huvudregeln ändras från högst 50 deltagare till högst åtta deltagare. Sedan har det också föreslagits att förordningens undantag för högsta antal deltagare vid sådana arrangemang på serveringsställen tas bort.

Vad innebär detta för serveringsställen som vill anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar?

– Det skulle innebära att även för serveringsställen gäller grundregeln om högst åtta deltagare vid anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Krogshower, konserter och andra typer av uppträdanden skulle då inte kunna anordnas på exempelvis en restaurang med fler än åtta personer i publiken.

Finns det några undantag från regeln?

– Ett undantag föreslås finnas kvar i förordningen, det så kallade ”undantaget för sittande publik”. Enligt det undantaget får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare anordnas, om var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får också anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra. Det undantaget kan i och för sig användas även på serveringsställen, men ställer ju väldigt långtgående krav på bland annat avstånd mellan var och en i publiken.

Gäller samma sak i hela Sverige?

– Ja, men de flesta länsstyrelser i landet har infört begränsningar i deltagarantalet på länsnivå, som innebär att undantagen i förordningen har satts ur spel och en generell begränsning till högst 50 deltagare gäller trots att detta undantag i förordningen tillåter 300 deltagare. Regeringen har dessutom uppmanat länsstyrelserna att sänka denna gräns till högst åtta deltagare, så det kanske kommer att ske framöver.

Hur länge kommer detta att gälla?

– Ändringarna har föreslagits gälla tills vidare, men regeringen har uttalat att utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Vad är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

– För att en tillställning eller sammankomst ska anses som allmän, krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst. Allt detta regleras genom uppräkningar i ordningslagen. (Se sammanställningen i faktarutan till höger.)

Är en restaurang i sig en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning?

– Nej. Vare sig restauranger, hotell, konferensanläggningar, campingplatser eller liknande är i sig allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som omfattas av begränsningarna av antalet deltagare. Om det däremot anordnas något som räknas som en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning gäller däremot begränsningarna. Vid osäkerhet om ett visst arrangemang är en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning kan det vara bra att samråda med Polismyndigheten lokalt.

Så vilka begränsande regler gäller i övrigt för serveringsställen?

– Serveringsställen omfattas också av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i anslutning till den lagen. Så på en restaurang måste regler om avstånd mellan sällskap, krav på att gäster sitter ned med mat och dryck, motverkande av trängsel, högst åtta personer i ett sällskap vid ett och samma bord med mera följas. Detta gäller oavsett om det anordnas en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning på serveringsstället eller inte.

Krävs det tillstånd för att anordna en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning?

– Beroende på vad det är för typ av arrangemang och var det hålls kan det krävas anmälan till eller tillstånd från Polismyndigheten.

 

 

Med allmän sammankomst avses:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...