Annons

Så ställer sig partierna till besöksnäringens viktigaste frågor

zoom Foto: Pressbilder montage
Foto: Pressbilder montage
NYHETER. Momsen, regelförenklingar och kompetensförsörjning är tre viktiga områden för företagen inom besöksnäringen. Besöksliv har inför valet ställt riksdagspartierna* mot väggen om ståndpunkter och förslag.
Annons

Moderaterna vill höja restaurangmomsen till 14 procent, och Liberalerna vill avskaffa personalliggaren. Vänsterpartiet vill avskaffa danstillståndet medan personalliggaren ska få vara kvar. Och Socialdemokraterna vill satsa 100 miljoner bland annat på kompetensutveckling inom besöksnäringen.

Besöksliv ställde tre enkätfrågor till de olika Riksdagspartierna, hur de ställer sig till de olika former av mervärdesbeskattning som  berör näringen, hur de ser på och vill hantera mängden lagar och regler som företagen ofta belastas av, och inte minst kompetensförsörjningen som är avgörande för att få fler att söka sig till- och stanna inom de olika branscherna inom besöksnäringen.

 

Momsfrågan – Vilken momssats vill ni se på mat, restaurangbesök, camping och kommersiella boenden som alla har 12 procent i dagsläget?

MP:

– Vi vill göra det vi kan för att stödja en hållbar besöksnäring bland annat genom mer skyddad natur och bra villkor för besöksnäringens företag. Vi anser att dagens momssatser på 12 procent är bra. Miljöpartiet var en av initiativtagarna till den lägre restaurangmomsen och anser att reformen fyller sina syften.

KD:

– Utöver att vi tidigare föreslagit en höjning av alla momssatser med 1 procentenhet och istället sänker skatten på främst arbete och pension, har vi inga förändringar för specifikt matmomsen. Inte heller restaurangmomsen har vi förslag på att förändra. Kristdemokraterna har inte föreslagit några förändringar. Dock vill vi se över och harmonisera momssatserna inom besöksnäringen. Idag är det en mängd olika momssatser inom besöksnäringen. Guidade turer till fots, med cykel eller kajak räknas som upplevelser och beskatts med 25 procents moms. Konserter, och inträde till djurparker klassas däremot som kultur med en momssats om 6 procent. Sightseeing med buss och båt anses bedriva transporter med en moms på 6 procent. Momsen på att hyra ut rum i hotell och pensionat är 12 procent. En samordnad moms skulle underlätta för dem som bokför konferenser och andra evenemang.

 
C:

– Centerpartiet var drivande i att införa lägre moms i restaurangbranschen. På så sätt ges bättre konkurrensfördelar till en bransch med många småföretag. Centerpartiet anser att den nuvarande momsen på 12 procent bör behållas.

V:

– Vi vill att momsen på restaurang- och cateringtjänster höjs till 25 procent. Den sänkta momsen har varit ineffektiv vad gäller att skapa fler jobb och intäkterna behövs till effektiva jobbsatsningar. Vad det gäller momsen på hotellövernattningar så har vi inte tagit ställning till några förändringar. Vi vill utreda möjligheten att införa lokala bäddavgifter som betalas till kommunen av den som övernattar där.

M:

– Vi vill höja momsen på livsmedel, hotell, restaurang och catering från 12 procent till 14 procent. Genom begränsade höjningar av konsumtionsskatter kan resurser frigöras, samtidigt som de genomsnittliga kostnadsökningar för hushållen runt om i Sverige bedöms som små. Det möjliggör satsningar på välfärdens kärna och polis.

S:

– Vi har inga förslag på förändringar.

SD:

– Sverigedemokraterna vill höja momsen på hämtmat och restaurangbesök från dagens nivå om 12 procent till 25 procent. Vi avser däremot att behålla matmomsen på nuvarande nivå. Samtidigt anser vi att momsen behöver reformeras för att öka harmoniseringen och rättvisan samt förenkla beskattningen.

–Vi vill att likvärdiga verksamheter ska beskattas mer enhetligt. Den differentierade momssatsen inom olika turistnäringar leder till onaturliga konkurrensfördelar och missgynnar småskalig natur- och ekoturism. Exempelvis betalar man 6 procent i moms vid ett besök på en djurpark, medan man vid viltskådning i det fria betalar 25 procent

L:

– Vi har  inga förslag på förändringar av dessa momssatser.

 

Regelförenklingar – Branschen vill ha färre och enklare lagar och regler. Hur ska ni göra för att underlätta regelkrånglet för besöksnäringen och hur ställer ni er till danstillståndet och personalliggaren?

MP:

– Miljöpartiet anser att regelförenklingsarbetet är viktigt. Vi har länge drivit att kommunernas arbete med regelförenklingar ska stödjas och intensifieras. Danstillståndet till exempel är förlegat och bör kunna avskaffas.

KD:

– Kristdemokraterna föreslår flera regelförenklingar bland annat förenklingar av momsreglerna för småföretagen och förenklade regler kring generationsskiften i fåmansbolag. Vi vill också införa en garanti så att företag endast ska behöva lämna en och samma uppgift en gång till myndigheterna. Alla föreslagna regeländringar från regeringen som kan påverka företag bör remitteras till Regelrådet för en konsekvensanalys. Vi har tillsammans med Alliansen motionerat mot danstillståndet, vilket riksdagen också röstat igenom.

C:

– Vi vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar.

– Fler regler bör ges ”solnedgångsklausuler”: en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess fördelar överstiger dess nackdelar för att den ska få vara kvar.

–Skattesystemet måste bli både enklare och mer transparent, med färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna till företagare.

– Centerpartiet avskaffa danstillståndet, och är vi direkt negativa till den senaste förändringen i personaliggaren. Vi vill även se en utredning som utvärderar effekten av hela systemet med personalliggare.

V:

– Vi vill se ett enhetligt och likformigt regelsystem som är enkelt att förstå och tillämpa för den enskilde företagaren. Ett likformigt skattesystem motverkar inlåsningseffekter och en snedvriden konkurrens. Vi vill att det varje gång ett nytt lagförslag tas fram även ska beaktas hur den administrativa bördan för mindre företag påverkas. Vi vill avskaffa danstillståndet, medan kravet på personalliggare bör finnas kvar.

M:

– Vi vill minska regelkrånglet, särskilt för små företag, bland annat genom att förenkla 3:12-reglerna och underlätta generationsväxlingar och ägarskiften. Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal, och en uppgift ska bara behöva lämnas in en gång. Det behövs enkla, tydliga och likvärdiga villkor i offentlig upphandling. Dessutom vill vi initiera en skattereform för bättre villkor för företagens investeringar och sänkta skatter på arbete.

– Krav på att föra personalliggare infördes av alliansregeringen för att minska skattefusk, och på så sätt främja en sundare konkurrens. Detta innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och förebygger svartarbete. Vi har i dagsläget inga förslag om att förändra nuvarande regelverk.

S:

– Vi vill uppdatera och göra reglerna mer relevanta över tid. För att förenkla för besöksnäringen har vi nyligen gett Tillväxtverket i uppdrag om kortare handläggningsprocesser. Vi vill också ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vill underlätta kontakten mellan företagare och offentlig sektor. Vi har också bland annat gjort det möjligt för företagare att lämna in sina årsrapporter digitalt.

SD:

– Vi driver ett skarpt förslag för ett systematiserat regelförenklingsarbete där näringslivsorganisationerna årligen bjuds in för att lyfta vilka regler som är mest kostsamma i förhållande till nyttan. Regeringen ska sedan svara på varje enskilt förenklingsförslag i en skrivelse till riksdagen. På detta sätt kommer frågorna högt upp på dagordningen.

L:

– Lagstiftningen måste snabbare anpassas för att inte skapa en snedvriden konkurrens. Medan hotellagen är en otidsenlig kvarleva, kan privatpersoner bli småskaliga  hotellägare via Airbnb, utan att behöva rätta sig efter den komplicerade lagstiftning som den som bedriver professionell hotellverksamhet måste följa. Hotellagen bör avskaffas för att hotell- och pensionatsrörelser ska behandlas på samma sätt som andra företagare. Ett annat exempel på otidsenlig lagstiftning är danstillståndet som Liberalerna länge krävt ska avskaffas.

 

Kompetensförsörjningen– Hur ska Sverige få fler och bättre utbildningar för besöksnäringen?

MP:

– Miljöpartiet vill att alla elever med gymnasieexamen får behörighet att läsa vidare på högskolor och universitet, vilket är viktig inte minst för rekryteringen till yrkesutbildningarna. Generellt behöver samverkan ske mellan näringen och utbildningssektorn så att matchningen mellan utbildningens och näringslivets behov kan förbättras.

C:

– Centerpartiet vill stärka yrkeshögskolan med ytterligare 5 000 platser. Det är även angeläget att det finns en bredd bland yrkesutbildningarna, som Yrkesvux som är yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna.

– Centerpartiet har föreslagit att ett system med vuxenutbildningspeng införs i hela landet.

– Centerpartiet vill införa inträdesjobb – en förenklad anställningsform för nyanlända, och de upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning. Reformen innebär sänkta kostnader för alla företagare som vill anställa, genom en kombination av slopad arbetsgivaravgift, och genom möjligheten att anställa till 70 procent av rådande ingångslön i den aktuella branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. Därmed ska 30 procent av arbetstiden gå till att lära sig på jobbet eller till utbildning. Denna typ av anställning gäller max tre år per person.

KD:

– Utbildningarna i turismvetenskap på de olika nivåerna hänger inte alltid ihop i ett regionalt eller nationellt sammanhang. Utbildningarna bör ha en bättre kommunikation sinsemellan för att få en rakare utbildningstrappa, där gymnasiets inriktning och högskolan eller Yrkeshögskolan följer varandra. Vi anser också att det är viktigt att naturturismutbildningarna finns kvar inom naturbruksgymnasierna. Vi ser gärna exempel på fler utbildningar inom turism och besöksnäringen.

V:

– Under mandatperioden har vi ökat antalet platser på YH-utbildningarna, vi vill fortsätta med det och gärna fler med inriktning mot besöksnäringen. Det är särskilt viktigt för regioner med stark turismnäring. Vi vill även se fler samverkansprogram för turistnäringen för att stärka näringen och bidra till säsongsförlängning.

M:

– Moderaterna vill bland annat titta på möjligheten att införa rut-avdrag för vidareutbildning, och ha fler platser på yrkesvux och yrkeshögskola. Därtill vill att fler företag ska kunna rekrytera högkvalificerad arbetskraft från andra länder, till exempel genom att införa talangvisum.

S:

Det största tillväxthindret för företag inom besöksnäringen är svårigheter med att rekrytera och behålla rätt personal. Vi Socialdemokrater vill satsa 100 miljoner årligen för fler och hållbart växande företag inom besöksnäringen. I denna satsning ingår att vi vill säkerställa kompetensförsörjningen och öka attraktiviteten för yrken inom besöksnäringen.

 SD:

– Yrkesinriktade lärlingsutbildningar är en av Sverigedemokraternas åtgärder för att mildra kompetensbristen. En ny anställningsform bör införas, i lag – lärlingsanställning. Rent juridiskt bör den jämföras med det som idag kallas provanställning, men ska kunna gälla högst tre år. Det skulle innebära att ett företag som tar sig an en oerfaren, oprövad ungdom eller en utrikes född med svårvaliderad bakgrund i syfte att säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning.

L:

– Yrkesprogrammen ska vara både två- och treåriga. Den tvååriga yrkesutbildningen ska organiseras som en yrkesskola som är sökbar för alla och utbildningarna ska ha tydligt yrkesfokus. Liberalerna vill fortsätta att bygga ut Yrkeshögskolan med ännu fler platser och för fler branscher.  Som ett alternativ till regeringens förslag om Regionalt Komvux vill Liberalerna införa en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande, yrkesskola, med yrkeshögskolan som modell. Liberalerna vill fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden.